Privacy

Privacyverklaring

Eveline Meijvogel, Coach Noordwijk-Bollenstreek,  gevestigd aan De Ruijterstraat 69, 2202 KJ Noordwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.coachbollenstreek.nl
De Ruijterstraat 69
Tel. 06 24787931

Eveline Meijvogel is de Functionaris Gegevensbescherming van Coach Noordwijk – Bollenstreek. Zij is te bereiken via info@coachbollenstreek.nl

Persoonsgegevens die Coach Noordwijk-Bollenstreek verwerken

Coach Noordwijk-Bollenstreek  verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens wat Coach Noordwijk-Bollenstreek verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, zoals onder andere je verzekeringsgegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Coach Noordwijk-Bollenstreek verwerk

Coach Noordwijk-Bollenstreek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheidsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag Coach Noordwijk-Bollenstreek persoonsgegevens verwerkt

Coach Noordwijk-Bollenstreek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het kunnen uitvoeren van de gevraagde diensten zoals het geven van coaching en therapie.
 • Eveline Meijvogel, Coach Noordwijk-Bollenstreek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Coach Noordwijk-Bollenstreek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Coach Noordwijk-Bollenstreek ) tussen zit

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Coach Noordwijk-Bollenstreek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Wij bewaren alle cliëntgegevens tot 15 jaar na het laatste contact. Dit is de wettelijk bepaalde bewaartermijn voor (para) medische dossiers

Delen van persoonsgegevens met derden

De Coach Noordwijk-Bollenstreek verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, (zoals bijvoorbeeld de boekhouders van de praktijk) sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Coach Noordwijk-Bollenstreek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Coach Noordwijk-Bollenstreek gebruikt

Eveline Meijvogel, Coach Noordwijk-Bollenstreek gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door  Coach Noordwijk-Bollenstreek  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@coachbollenstreek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Eveline Meijvogel, Coach Noordwijk-Bollenstreek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eveline Meijvogel, Coach Noordwijk-Bollenstreek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via nfo@coachbollenstreek.nl .

Pin It on Pinterest

Share This